New Patient Exam & X-rays $19 ➞

गैर-भेदभाव सूचना

ध्यान दनु होस:् तपाइले नेपाल बोल्नहन्छ भन तपाइको निम्त भाषा सहायता सवाहरू नःशल्क रूपमा उपलब्ध छ । फोन गनु होस 1-800-220-6277.

Discrimination is Against the Law

Comfort Dental:

ल उपयक्त सघीय अधकारको व्यवस्थासगै पालन गछ र वश, रङ, रािष्ट्रयता, उमेर, अपाङ्गता वा लङ्गको आधारमा भेदभाव गदन ।

Comfort Dental:

ल वश, रङ, रािष्ट्रयता, उमर, अपाङ्गता वा लङ्गको कारण मानसहरूलाइ भन्न रूपल व्यवहार वा मानसहरूलाइ बवास्ता गदन । े ु ं ँ र् ं े ं े र् े र् े

Comfort Dental:

यसले हामीसँग प्रभावकार रूपमा संचार गनर् अपाङ्गता भएका मानसहरूलाइर् नःशु ल्क सहायता र सेवाहरू प्रदान गछर्, जस्तैः

Comfort Dental:

प्राथमक भाषा अङ्ग्रेजी नभएका मानसहरूलाइर् नःशु ल्क भाषाका सेवाहरू प्रदान गन, जस्तैः

तपाइलाइर् यी सेवाहरू आवश्यक छ भन े your local office मा सम्पकर् गनु हर् ोस ्

यदि तपाइँ सोच्नुहुन्छ:

Comfort Dental

तपाईंले यी सेवाहरू प्रदान गर्न असफल हुनुभएको छ वा जात, रंग, राष्ट्रिय मूल, उमेर, अशक्तता वा लिङ्गको आधारमा अर्को तरिकामा भेदभाव गरिएको छ, तपाईंले निम्नमा गुनासो दायर गर्न सक्नुहुन्छ:

। तपाइल पत्र,फ्याक्स वा इमलबाट वा व्यिक्तगत रूपमा गनासो गन सक्नहन्छ । गु नासो गन र् तपाइलाइर् सहायताको खाँचो छ भने your local office, Compliance Officer मा तपाइलाइ सहायता उपलब्ध छ ।

े े र् े े े ु र् ुु र् तपाइले Office for Civil Rights (नागरक अधकारको कायार्लय), U.S. Department of Health and Human Services (य.एस. स्वास्थ्य र मानव सवा वभाग ु े ) सग नागरक अधकारको गनासो दतार् पन गन सक्नहन्छ, ँ ु र् ुु Office for Civil Rights Complaint Portal को निम्त कायार्लयबाट इलेक्ट्रोनक रूपमा https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf मा वा पत्र वा फोनबाट यहाँ उपलब्ध छः

200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)(टडड) गनासो ु फाराम http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html मा उपलब्ध छन् ।