New Patient Exam & X-rays $19 ➞

اطلاعیه عدم تبعیض

توجھ: اگر بھ زبان فارسی گفتگو می کنید، تسھیلات زبانی بصورت رایگان برای شما .بگیرید تماس 1-800-220-6277

تبعیض خلاف قانون است

Comfort Dental:

از قوانین حقوق مدنی فدرال مربوطھ تبعیت می کند و ھیچگونھ تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ پوست، اصلیت ملیتی، سن، ناتوانی یا جنسیت افراد قایل نمی شود.

Comfort Dental:

بر اساس نژاد، رنگ پوست، اصلیت ملیتی، سن، ناتوانی یا جنسیت افراد ایشان را از خدمات محروم نمی کند و با آنھا برخورد متفاوتی ندارد.

Comfort Dental:

ی برا افرادی کھ دارند،ی ناتوان برای برقرار کردن ارتباط موثر، کمک بطوریی ھا رایگان فراھم می کند، مانند:

Comfort Dental:

ی برا افرادی کھ زبان اول ھی شان انگل سی ی ین ست خدمات رای زبان یگان ارا ھی می کند، مانند:

اگر بھ چنین خدماتی نیاز دارید، با your local officeتماس بگیرید

اگر باور دارید که:

Comfort Dental

در ارائه این خدمات کوتاهی کرده اید یا به روش دیگری بر اساس نژاد، رنگ، ملیت، سن، ناتوانی یا جنسیت تبعیض قائل شده اید، می توانید شکایت خود را با:

می توانید با مراجعھ شخصی، نامھ پستی، فکس یا ایمیل شکواییھ خود را ثبت نمایید. اگر برای ثبت شکواییھ خود بھ کمک نیاز دارید، your local office, Compliance Officerمی تواند بھ شما کمک کند.

وزارت (U.S. Department of Health and Human Services طریق از توانید می بھداشت و خدمات انسانی آمریکا)، Rights Civil for Office) اداره حمایت از حقوق مدنی)، شکواییھ خود را ثبت نمایید. دسترسی الکترونیکی بھ این اداره از طریق Office آدرس بھ for Civil Rights Complaint Portal https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf ای تماس از طر قی لیمیا ای تلفن با آدرس ریز یم سر است :

U.S. Department of Health and Human Services 200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) فرم مربوطھی ھا برا ییشکوای ھ در آدرس یا ی نترنت .است موجود http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html