CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-800-220-6277. Phân biệt đối xử là vi phạm pháp luật Colfax and Havana Dental Partners, PLLP: không loại trừ mọi người hoặc đối xử với họ khác biệt vì chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính. Colfax and Havana Dental Partners, PLLP: không loại trừ mọi người hoặc đối xử với họ khác biệt vì chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính. Colfax and Havana Dental Partners, PLLP: Cung cấp dịch vụ hỗ trợ miễn phí cho những người khuyết tật để giao tiếp với chúng tôi có hiệu quả, như: ○ Thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu đủ năng lực ○ Thông tin bằng văn bản ở các định dạng khác (chữ in lớn, âm thanh, định dạng điện tử có thể tiếp cận, các định dạng khác) Colfax and Havana Dental Partners, PLLP: Cung cấp miễn phí các dịch vụ ngôn ngữ cho những người có ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh, như: ○ Thông dịch viên đủ năng lực ○ Thông tin được trình bày bằng ngôn ngữ khác Nếu bạn cần những dịch vụ này, hãy liên hệ Dr. Jeffrey Crane. Nếu bạn tin rằng Colfax and Havana Dental Partners, PLLP không cung cấp những dịch vụ này hoặc phân biệt đối xử theo cách khác dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính, bạn có thể nộp đơn khiếu nại với: Dr. Jeffrey Crane, Compliance Officer 10401 E Colfax Ave
Aurora, CO 80010 Điện thoại: 303-344-2273 Số fax: 303-344-2286 jcrane@comfortdental.biz Bạn có thể trực tiếp nộp đơn khiếu nại hoặc gửi qua đường bưu điện, chuyển fax, hoặc email. Nếu bạn cần trợ giúp nộp đơn khiếu nại, Dr. Jeffrey Crane, Compliance Officer sẵn sàng giúp bạn. Bạn cũng có thể nộp đơn khiếu nại về dân quyền lên U.S. Department of Health and Human Services (Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ), Office for Civil Rights (Văn Phòng Dân Quyền) bằng hình thức điện tử qua Office for Civil Rights Complaint Portal, có trên trang https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, hoặc qua đường bưu điện hoặc bằng điện thoại tại: 200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) Các mẫu khiếu nại có trên trang http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html