PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-800-220-6277. Ang diskriminasyon ay Laban sa Batas Sumusunod ang Colfax and Havana Dental Partners, PLLP: Fa mga naaangkop na Pampederal na batas sa karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian. Ang Colfax and Havana Dental Partners, PLLP ay: Hindi nagtatangi ng mga tao o hindi nagpapakita ng ibang pakikitungo dahil sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian. Ang Colfax and Havana Dental Partners, PLLP ay: Nagbibigay ng mga libreng tulong at serbisyo sa mga taong may kapansanan upang mahusay silang makipag-ugnayan sa amin, gaya ng: ○ Mga kwalipikadong interpreter ng sign language ○ Nakasulat na impormasyon sa iba pang mga format (malaking print, audio, mga naaaccess na electronic na format, iba pang mga format) Ang Colfax and Havana Dental Partners, PLLP ay: Nagbibigay ng mga libreng serbisyo sa wika sa mga taong hindi Ingles ang pangunahing wika, gaya ng: ○ Mga kwalipikadong interpreter ○ Impormasyong nakasulat sa iba pang mga wika Kung kailangan mo ang mga serbisyong ito, makipag-ugnayan kay Dr. Jeffrey Crane. Kung naniniwala kang hindi naibigay ng Colfax and Havana Dental Partners, PLLP ang mga serbisyong ito o nandiskrimina ito sa ibang paraan batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian, maaari kang maghain ng karaingan sa: Dr. Jeffrey Crane, Compliance Officer 10401 E Colfax Ave
Aurora, CO 80010 Telepono: 303-344-2273 Fax: 303-344-2286 jcrane@comfortdental.biz Maaari kang maghain ng karaingan nang personal o sa pamamagitan ng koreo, fax o email. Kung kailangan mo ng tulong sa paghahain ng karaingan, narito si Dr. Jeffrey Crane, Compliance Officer upang tulungan ka. Maaari ka ring maghain ng reklamo sa mga karapatang sibil sa U.S. Department of Health and Human Services (Kagawaran ng Mga Serbisyong Pangkalusugan at Pantao ng U.S.), Office for Civil Rights (Tanggapan para sa Mga Karapatang Sibil), sa electronic na paraan sa Office for Civil Rights Complaint Portal, na makikita sa https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o sa pamamagitan ng koreo o telepono sa: 200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) Ang mga form ng reklamo ay makukuha sa http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html