ध्यान दनु होस:् तपाइले नेपाल बोल्नहन्छ भन तपाइको निम्त भाषा सहायता सवाहरू नःशल्क रूपमा उपलब्ध छ । फोन गनु होस 1-800-220-6277. Discrimination is Against the Law Colfax and Havana Dental Partners, PLLP: ल उपयक्त सघीय अधकारको व्यवस्थासगै पालन गछ र वश, रङ, रािष्ट्रयता, उमेर, अपाङ्गता वा लङ्गको आधारमा भेदभाव गदन । Colfax and Havana Dental Partners, PLLP: ल वश, रङ, रािष्ट्रयता, उमर, अपाङ्गता वा लङ्गको कारण मानसहरूलाइ भन्न रूपल व्यवहार वा मानसहरूलाइ बवास्ता गदन । े ु ं ँ र् ं े ं े र् े र् े Colfax and Havana Dental Partners, PLLP: यसले हामीसँग प्रभावकार रूपमा संचार गनर् अपाङ्गता भएका मानसहरूलाइर् नःशु ल्क सहायता र सेवाहरू प्रदान गछर्, जस्तैः o योग्य साङ्के तक भाषा अनु वाद गनहरू o अन्य ढाँचाहरूमा लखत जानकार (ठूलो प्रन्ट, अडयो, सिजलै पहुँच भएको इलेक्ट्रोनक ढाँचाहरू, अन्य ढाँचाहरू) Colfax and Havana Dental Partners, PLLP: प्राथमक भाषा अङ्ग्रेजी नभएका मानसहरूलाइर् नःशु ल्क भाषाका सेवाहरू प्रदान गन, जस्तैः o योग्य अनु वादकहरू o अन्य भाषाहरूमा लखत जानकार तपाइलाइर् यी सेवाहरू आवश्यक छ भन े Dr. Jeffrey Crane मा सम्पकर् गनु हर् ोस ् Colfax and Havana Dental Partners, PLLP ल यी सवाहरू प्रदान गन असफल भएको छ अथवा वंश, रङ, रािष्ट्रयता, उमर, अपाङ्गता वा लङ्गको आधारमा अन्य तरकामा भेदभाव गरेको छ भनेर तपाइले वश्वास गनु हर् ु न्छ भने तपाइले गु नासो गनर् सक्नु हु न्छः Dr. Jeffrey Crane, Compliance Officer 10401 E Colfax Ave
Aurora, CO 80010 फोन: 303-344-2273 फ्याक्स: 303-344-2286 jcrane@comfortdental.biz । तपाइल पत्र,फ्याक्स वा इमलबाट वा व्यिक्तगत रूपमा गनासो गन सक्नहन्छ । गु नासो गन र् तपाइलाइर् सहायताको खाँचो छ भने Dr. Jeffrey Crane, Compliance Officer मा तपाइलाइ सहायता उपलब्ध छ । े े र् े े े ु र् ुु र् तपाइले Office for Civil Rights (नागरक अधकारको कायार्लय), U.S. Department of Health and Human Services (य.एस. स्वास्थ्य र मानव सवा वभाग ु े ) सग नागरक अधकारको गनासो दतार् पन गन सक्नहन्छ, ँ ु र् ुु Office for Civil Rights Complaint Portal को निम्त कायार्लयबाट इलेक्ट्रोनक रूपमा https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf मा वा पत्र वा फोनबाट यहाँ उपलब्ध छः 200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)(टडड) गनासो ु फाराम http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html मा उपलब्ध छन् ।