توجھ: اگر بھ زبان فارسی گفتگو می کنید، تسھیلات زبانی بصورت رایگان برای شما .بگیرید تماس 1-800-220-6277 تبعیض خلاف قانون است Colfax and Havana Dental Partners, PLLP: از قوانین حقوق مدنی فدرال مربوطھ تبعیت می کند و ھیچگونھ تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ پوست، اصلیت ملیتی، سن، ناتوانی یا جنسیت افراد قایل نمی شود. Colfax and Havana Dental Partners, PLLP: بر اساس نژاد، رنگ پوست، اصلیت ملیتی، سن، ناتوانی یا جنسیت افراد ایشان را از خدمات محروم نمی کند و با آنھا برخورد متفاوتی ندارد. Colfax and Havana Dental Partners, PLLP: ی برا افرادی کھ دارند،ی ناتوان برای برقرار کردن ارتباط موثر، کمک بطوریی ھا رایگان فراھم می کند، مانند: o مترجمین واجد شرایط زبان اشاره o اطلاعات ی نوشتار بھ فرمت ی ھا ید گر ( چاپ با حروف درشت، صوت ،ی فرمت ھای الکترون کی قابل دسترس ساده،ی و فرمت ی ھا ید گر ) Colfax and Havana Dental Partners, PLLP: ی برا افرادی کھ زبان اول ھی شان انگل سی ی ین ست خدمات رای زبان یگان ارا ھی می کند، مانند: o مترجم نی ی شفاھ واجد شرا طی o اطلاعات ی نوشتار بھ ی زبانھا ید گر اگر بھ چنین خدماتی نیاز دارید، با Dr. Jeffrey Craneتماس بگیرید اگر معتقدید کھ Colfax and Havana Dental Partners, PLLPچنین خدماتی را بھ شما ارایھ نداده و یا اینکھ بھ شکلی دیگر بھ دلیل نژاد، رنگ پوست، اصلیت ملیتی، سن، ناتوانی یا جنسیت درمورد شما تبعیض قایل شده می توانید شکواییھ ای بھ این آدرس ثبت کنید: Dr. Jeffrey Crane, Compliance Officer 10401 E Colfax Ave
Aurora, CO 80010 تلفن: 303-344-2273 فکس: 303-344-2286 jcrane@comfortdental.biz می توانید با مراجعھ شخصی، نامھ پستی، فکس یا ایمیل شکواییھ خود را ثبت نمایید. اگر برای ثبت شکواییھ خود بھ کمک نیاز دارید، Dr. Jeffrey Crane, Compliance Officerمی تواند بھ شما کمک کند. وزارت (U.S. Department of Health and Human Services طریق از توانید می بھداشت و خدمات انسانی آمریکا)، Rights Civil for Office) اداره حمایت از حقوق مدنی)، شکواییھ خود را ثبت نمایید. دسترسی الکترونیکی بھ این اداره از طریق Office آدرس بھ for Civil Rights Complaint Portal https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf ای تماس از طر قی لیمیا ای تلفن با آدرس ریز یم سر است : U.S. Department of Health and Human Services 200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) فرم مربوطھی ھا برا ییشکوای ھ در آدرس یا ی نترنت .است موجود http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html